Einduitslag Turfrace 2016

EINDUITSLAG TURFRACE 2016

Einduitslag Turfrace 2016 Starttijd Drachtster Feart Skûtsje Schipper Aankomsttijd Lits Aankomsttijd finish Totaaltijd
1 9.42.07 De Jonge Jan Fonger Talsma 11.33 15.35.40 5.53.39

 

2 9.27 .54 Engelina Smeltekop Jelle van der Meulen 11.27 15.23.31 5.55.39

 

3 9.20.48 Dankbaarheid Johannes Hobma 11.21 15.27.28 6.06.59
4 9.44.14 Swaentsje Remco Visser 12.05 17.04.40 7.20.28
5 9.36.58 Wylde Wytse Sikke Heerschop 11.59 17.00.47 7.23.48

 

6 9.43.25 Weagenbrekker Sander Dotinga 12.06 17.13.00 7.29.35

 

7 9.25.20 Swanneblom Age Veldboom 12.04 17.18.22 7.53.20

 

8 9.32.00 De Eenvoud Remy de Boer 12.10 17.26.00 7.54.02

 

9 9.18.50 Erfskip Pieter Postma 12.11 17.27.50 8.08.55

 

10 9.14.17 Doeke van Martena Riemer de Graaf 12.20 17.33.10 8.18.51

 

11 9.16.44 Tiid sil ’t leare Tjaard Valk 11.58 17.48.25 8.31.41

 

12 9.23.18 Waldwijf T. Roosgeurius 12.22
13 9.11.03 Lieuwke Durk Bakker 11.33
14 9.29.41 De Sted Dockum Jelmer Bloembergen 12.08